Gå til hovedindhold

Nye tagboliger

Opgave

En etageboligejendom ønsker at udføre nye tagboliger

Regler

Kravet afhænger af om loftrummet er registreret som et udnytteligt eller uudnytteligt tagrum.

Udnytteligt tagrum (Ændret anvendelse)

Hvis tagrummet er registreret som udnytteligt skal der ikke ændres på de bærende konstruktioner. I forhold til bygningsreglementet er der dermed tale om en ændret anvendelse af tagrummet. Ved ændret anvendelse kan energikravene opfyldes ved at benytte en energiramme, varmetabsramme eller ved at de enkelte konstruktioner isoleres, så de opfylder U-værdi-kravene i § 268.

Uudnytteligt tagrum (Tilbygning)

Hvis tagrummet er registreret som uudnyttelig skal der ændres i de bærende konstruktioner for at udnytte tagrummet til boliger. Energikravet skal opfyldes ved at bruge en energiramme eller ved at de enkelte konstruktioner isoleres, så de opfylder U-værdi-kravene i § 268.

Ny tagkonstruktion (Tilbygning)

Hvis de nye tagboliger etableres som en del af en ny tagkonstruktion, fx oven på et eksisterende fladt tag, er der tale om en tilbygning. Energikravet skal opfyldes ved at bruge en energiramme eller ved at de enkelte konstruktioner isoleres, så de opfylder U-værdi-kravene i § 268.

Rentabilitet

Kravene skal opfyldes uanset rentabilitet.

Særlige forhold

Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige bygninger kan medføre, at krav om efterisolering ikke skal efterleves.

Ved ændret anvendelse kan byggetekniske forhold indebære, at kravene til U-værdier og linjetab, som er nævnt i BR18, bilag 2 - tabel 2 ikke kan opfyldes. Den manglende energimæssige ydeevne kan så erstattes af andre energibesparende løsninger.

Isolering

Tag/loft: mindst 300 mm.

Gavle/ydervægge: mindst 250 mm.

U-værdi

Tag/loft/skunk: 0,12 W/m²K. Gavle/ydervægge: 0,15 W/m²K.

Vinduer/døre skal have et energitilskud, som ikke må være mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Ovenlysvinduer skal have et energitilskud, som ikke må være mindre end 10 kWh/m² pr. år.

Linjetab

Samling mellem vindue og ydervæg: 0,03 W/mK.

Samling mellem ovenlysvindue og tag: 0,10 W/mK.

For øvrige kuldebroer skal linjetabet medregnes i konstruktionens U-værdi. Bygningsdele må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang.