Inddragelse af udnyttelig tagetage til beboelse

Opgave

Du skal etablere beboelse i et udnyttelig tagrum.

Regler

Der er her tale om ændret anvendelse, og en række specifikke isoleringskrav skal overholdes. Desuden er det en betingelse for anvendelse af de nævnte U-værdier og linjetab, at det samlede vinduesareal højst udgør 22 pct. af det opvarmede etageareal. Alternativt kan udføres en energirammeberegning.

Rentabilitet

Kravene skal opfyldes uanset rentabilitet.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre, at krav om efterisolering ikke skal efterleves. Ved ændret anvendelse kan byggetekniske forhold indebære, at kravene til u-værdier og linjetab, som er nævnt i kapitel 7.3.2, stk. 1-2 ikke kan opfyldes. Den manglende ydeevne kan så erstattes af andre energimæssige løsninger.

U-værdi

Tag/loft/skunk: 0,12 W/m²K.
Gavle/ydervægge: 0,15 W/m²K.

Vinduer/døre skal have et energitilskud, som ikke må være mindre end -17 kWh/m² pr. år.

Ovenlysvinduer skal have et energitilskud, som ikke må være mindre end 0 kWh/m² pr. år.

Linjetab

Samling mellem vindue og ydervæg: 0,03 W/mK.

Samling mellem ovenlysvindue og tag: 0,10 W/mK.

For øvrige kuldebroer skal linjetabet medregnes i konstruktionens U-værdi. Bygningsdele må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang.

Isolering

Tag/loft: mindst 300 mm.

Gavle/ydervægge: mindst 250 mm.