Gå til hovedindhold

Indvendig renovering af let ydervæg

Opgave

En etageboligbygning skal have foretaget en renovering af en ydervæg indvendigt. Det kan fx være en ny gipspladebeklædning.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel stilles der krav om efterisolering, hvis det er rentabelt. Der gælder samme efterisoleringskrav til en tung og let ydervæg. Om efterisoleringen er rentabel afhænger bl.a. af det eksisterende isoleringsniveau. Se vejledningen ofte rentable konstruktioner.

For ombygning af ydervægge gælder et U-værdi-krav på maksimalt 0,18 W/m²K.

Ved en indvendig efterisoleringsløsning skal der isoleres til det niveau der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.

I konstruktioner med hulrum med plads til isolering, skal det først undersøges, om isolering i hulrummene er rentabelt, og dernæst, om det er rentabelt at efterisolere op til kravet ved enten ud- eller indvendig efterisolering.

Er en efterisoleringsløsning ikke rentabel, kan der være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabel. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel, hvis den eksisterende isoleringstykkelse er 150 mm eller mindre.

Der skal ikke udføres en rentabilitetsberegning, hvis den udførte efterisoleringsløsning opfylder U-værdi-kravet eller den eksisterende isoleringstykkelse er større end angivet i vejledningen ofte rentable konstruktioner.

Særlige forhold

I forbindelse med udvendig efterisolering, vil det ofte være nødvendigt at flytte vinduerne ud i facaden. Udtjente vinduer vil i den forbindelse med fordel kunne udskiftes.

Fugttekniske forhold kan indebære, at isoleringskravet ikke kan opfyldes fuldt ud på grund af fare for kondens i konstruktionen og dermed risiko for skimmelsvampevækst. 

Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige bygninger kan også spille ind, hvor det kan være rentabelt at efterisolere, men ikke rentabelt, hvis arkitekturen skal bibeholdes. Der kan imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet. Det er så dette arbejde, der skal gennemføres. Her er det kommunen, der kan dispensere.

Isolering

Mindst 200 mm.

U-værdi

0,18 W/m²K.

Linjetab

Ingen krav.