Indvendig efterisolering af let ydervæg

Opgave

Du skal efterisolere en let ydervæg indvendigt.

Regler

Ved efterisolering af en let ydervæg stiller bygningsreglementet krav om at efterisolering gennemføres i det omfang, det er rentabelt, og ikke medfører risiko for fugtskader.

For en typisk let ydervægskonstruktion vil det normalt betyde, at den samlede isoleringstykkelse af eksisterende og ny isolering skal opfylde kravet til en U-værdi på maksimalt 0,18 W/m²K. Dette svarer fx til ca. 250 mm mineraluldsisolering (kl. 37 mW/mK).

Hvis efterisolering til 250 mm af byggetekniske årsager ikke er rentabel kan der være en efterisoleringsløsning til et lavere niveau, som er rentabel. Bygningsreglementet stiller så krav om, at det i stedet er dette arbejde, der skal udføres.

Arkitektoniske forhold kan også spille ind, hvor det kan være rentabelt at efterisolere, men ikke rentabelt, hvis arkitekturen skal bibeholdes. Her er det kommunen, der kan dispensere.

Hvis du kun skal skifte mindre dele af en enkelt ydervæg stilles der ikke krav.

Rentabilitet

Efterisolering af en let ydervæg er normal rentabel.

I lette ydervægskonstruktioner med hulrum med plads til mere isolering vil det normalt være rentabelt at efterisolere hulrummet. Hvis hulrummet kan efterisoleres til mindst 100 mm isolering eller mere, vil det normalt ikke være rentabelt at efterisolere op til U-værdi-kravet ved yderligere efterisolering. Hvis hulrummet af byggetekniske årsager ikke kan efterisoleres op til mindst 100 mm skal det dokumenteres, at yderligere efterisolering ikke er rentabel.

En efterisoleringsløsning er rentabel, hvis:
Årlig besparelse x Levetid / Investering > 1,33

I investeringen medtages kun omkostninger til udførelsen af selve isoleringsarbejdet, isoleringsmaterialer og evt. ny dampspærre og flytning af installationer. Levetiden for efterisoleringsarbejdet antages altid at være 40 år og den årlige økonomiske besparelse udregnes med udgangspunkt i det eksisterende isoleringsniveau og den aktuelle varmepris.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Byggetekniske forhold kan indebære, at krav om U-værdier ikke kan opfyldes på grund af fare for fugt i konstruktionen.

U-værdi

0,18 W/m²K.

Linjetab

Fundament og ydervæg:

0,12 W/mK.

Vinduer/døre og ydervæg:

0,03 W/mK.

Isolering

Mindst 250 mm.