Gå til hovedindhold

Renovering af ventilationsanlæg

Opgave

En kontorbygning skal have renoveret et centralt mekanisk ventilationssystem med indblæsning og udsugning.

Regler

Renovering af en eksisterende teknisk installation, hvor arbejdet består af nedtagning af den eksisterende installation og erstatning med en ny tilsvarende installation skal leve op til kravene i det gældende bygningsreglement.

 

Udskiftning af varmegenvinder eller ventilator

Ved udskiftning af en varmegenvinder (varmeveksler) eller ventilator stiller bygningsreglementet krav om, at projektering og udførelse sker i henhold til DS 447, DS 428 og DS 452.

Ved udskiftning af varmegenvinder skal de gældende energimæssige ydeevnekrav i bygningsreglementet opfyldes med hensyn til temperaturvirkningsgrad.

Ved udskiftning af et varmegenvindingsaggregat eller én eller flere ventilatorer skal de gældende energimæssige ydeevnekrav i bygningsreglementet ikke opfyldes med hensyn til elforbrug til lufttransport (SEL-værdi), da en væsentlig del af tryktabet vil være i de eksisterende kanaler. Varmegenvindingsaggregat og ventilator skal dog være CE-mærket eller have anden national godkendelse.

Udskiftningen af en varmegenvinder eller ventilator må ikke medføre, at ventilationsanlægget ikke opfylder de krav, der var gældende på installationstidspunktet med hensyn til luftmængder, temperaturvirkningsgrad og SEL-værdi.

 

Udskiftning af ventilationskanaler, spjæld, varmeflade eller ventiler m.m.

Ved udskiftning af alle ventilationskanaler i et eksisterende anlæg uden samtidig udskiftning af ventilatorer og varmegenvindingsaggregat skal det nye kanalsystem og tilhørende komponenter opfylde kravene i DS 447, DS 428 og DS 452.

Hvis ventilatorerne udskiftes samtidig med kanalsystemet i et ventilationssystem uden varmegenvinding, skal bygningsreglementets krav opfyldes med hensyn til elforbrug til lufttransport (SEL-værdi). Hvis anlægget har et varmegenvindingsaggregat der bibeholdes, skal kravet til SEL-værdien ikke opfyldes på grund af den eksisterende varmegenvindingers tryktab.

Udskiftningen af ventilationskanaler, spjæld, varmeflade eller ventiler må ikke medføre, at ventilationsanlægget ikke opfylder det krav, der var gældende på installationstidspunktet med hensyn til luftmængder, temperaturvirkningsgrad og SEL-værdi.

Ved udskiftning af enkeltkomponenter i et ventilationssystem, fx varmeflade, ventilationskanaler, T-rørstykker, spjæld, ventiler eller lyddæmper m.m., stilles der kun krav til den komponent, der udskiftes, hvis den er omfattet af en harmoniseret standard.

Ved en total renovering af ventilationsanlægget skal der gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. Det vil fx. sige, at det skal kontrolleres, at anlægget yder de nødvendige luftstrømme og at evt. behovsstyring fungerer efter hensigten.

Bemærk desuden, at bygningsreglement også stiller krav om, at ventilationsanlæg løbende vedligeholdes.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

I forbindelse med udlægning af ventilationskanaler på et loft kan det være rentabelt samtidig at efterisolere den samlede loftskonstruktion.

Komponentkrav

Temperaturvirkningsgrad mindst 73 pct.

SEL-værdi ved konstant luftydelse skal være mindre end 1500 J/m³.

SEL-værdi ved variabel luftydelse skal være mindre end 1800 J/m³ ved maksimalt tryktab.

BR18

Energikrav til ventilationssystemer

Ecodesign

Energimærkning