Gå til hovedindhold

Tagbelægning, fladt tag

Opgave

Der skal lægges ny tagpap på en kontorbygning med fladt tag.

Regler

Der skal efterisoleres op til det niveau der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.

For traditionelt byggeri med fladt tag vil det normalt betyde, at den samlede isoleringstykkelse af eksisterende og ny isolering skal opfylde kravet til en U-værdi på maksimalt 0,12 W/m²K.

Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Hvis der udskiftes mindre end 50 % af tagfladens areal stilles der ikke krav til efterisolering af loftet.

Rentabilitet

Hvis den eksisterende isoleringstykkelse er 100 mm eller mindre, er det normalt rentabelt af efterisolere. 

En efterisoleringsløsning er rentabel, hvis: Årlig besparelse x Levetid / Investering > 1,33.

I investeringen medtages kun omkostninger til udførelsen af selve isoleringsarbejdet, isoleringsmaterialer og evt. omkostninger til nødvendige følgearbejder, som fx påforing af spær, ny dampspærre eller flytning af installationer.

Levetiden for efterisoleringsarbejdet antages altid at være 40 år, og den årlige økonomiske besparelse udregnes med udgangspunkt i det eksisterende isoleringsniveau og varmeprisen fra bygningens lokale varmeforsyning og forventningen til prisudviklingen for denne de næste 40 år.

I tagkonstruktioner med hulrum med plads til mere isolering vil det normalt være rentabelt at efterisolere hulrummet. Hvis hulrummet kan efterisoleres til mindst 100 mm isolering eller mere, vil det normalt ikke være rentabelt at efterisolere op til U-værdi-kravet ved påforing af spær og yderligere efterisolering. Hvis hulrummet af byggetekniske eller fugttekniske årsager ikke kan efterisoleres op til mindst 100 mm skal det dokumenteres, at efterisolering ved påforing af spær og yderligere efterisolering ikke er rentabel.

Særlige forhold

Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige bygninger kan medføre, at krav om efterisolering ikke skal efterleves. Her er det kommunen, der kan dispensere.

Isolering

U-værdikravet nedenfor svarer fx. til en konstruktion med 300 mm mineraluld (kl. 37 mW/mK).

U-værdi

0,12 W/m²K.

Linjetab

Bygningsdele må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang og linjetabet skal medregnes i loftskonstruktionens U-værdi.