Gå til hovedindhold

Nyinstallation af ventilationsanlæg

Opgave

En kontorbygning med et naturligt ventilationssystem skal have installeret et nyt centralt mekanisk ventilationssystem med indblæsning og udsugning.

Regler

Nyinstallation af tekniske installationer i eksisterende byggeri skal som nybyggeri leve op til kravene i det gældende bygningsreglement.

Bygningsreglementet stiller krav om at et ventilationssystem projekteres og udføres i overensstemmelse med DS 447, DS 428 og DS 452.

For en kontorbygning skal tilførslen af udeluft kunne begrænses i perioder, hvor behovet for ventilation af bygningen er reduceret. Det skal dog sikres, at luftkvaliteten i brugstiden er acceptabel. I rum med stærkt varierende ventilationsbehov skal tilførsel af udeluft kunne tilpasses belastningen.

Ventilationsanlæg med indblæsning og udsugning skal udføres med varmegenvinding med en tør temperaturvirkningsgrad på mindst 73 pct.

For ventilationsanlæg med konstant luftydelse må det specifikke elforbrug til luftttransport ikke overstige 1.500 J/m³ udeluft.

For ventilationsanlæg med variabel luftydelse må det specifikke elforbrug til luftttransport ikke overstige 1.800 J/m³ udeluft ved maksimalt tryktab.

Varmegenvindingssystemet skal have et bypass.

Der skal gennemføres en funktionsafprøvning af ventilationsanlægget før ibrugtagning. Det vil fx. sige, at det skal kontrolleres, at anlægget yder de nødvendige luftstrømme og at evt. behovsstyring fungerer efter hensigten.

Bemærk desuden, at bygningsreglement også stiller krav om at ventilationssystemet løbende vedligeholdes.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold

I forbindelse med udlægning af ventilationskanaler på et loft kan det være rentabelt samtidig at efterisolere den samlede loftskonstruktion.

Komponentkrav

Temperaturvirkningsgrad mindst 73 pct.

SEL-værdi ved konstant luftydelse skal være mindre end 1500 J/m³.

SEL-værdi ved variabel luftydelse skal være mindre end 1800 J/m³ ved maksimalt tryktab.

BR18

Energikrav til ventilationssystemer

Ecodesign

Energimærkning