Gå til hovedindhold

Konvertering til brænde- eller pillefyret kedel

Opgave

Du skal konvertere din varmeforsyning til en brænde- eller pillefyret kedel.

Regler

Fyringsanlæg skal projekteres, udføres og installeres, så der opnås god forbrænding og der skal sikres tilstrækkelig tilførsel af luft til forbrændingen. Installationen skal udføres, så den lever op til gældende regler i forskrifter for vand- og varmeinstallationer, herunder DS 469 for varmeanlæg, DS 452 for isolering af tekniske installationer og DS 439 for vandinstallationer. Bemærk at der skal være plads til betjening, rensning og besigtigelse af anlægget jf. AT-Vejledning B.4.8 Kedler på op til 500 kW til fyring med fast brændsel, der installeres i eller i tilknytning til bygninger, skal mindst opfylde kravene til sikkerhedsniveau og virkningsgrad for kedelklasse 5 i DS/EN 303-5. Løst udskiftelige pillebrændere med en indfyret effekt på højst 70 kW, som installeres på en eksisterende kedel, skal være godkendt efter DS/EN 15270. Alle installationer af kedler skal desuden overholde reglerne fastsat i brændeovnsbekendtgørelse (BEK nr 49 af 16/01/2018) Der skal ifølge bygningsreglementet udføres en funktionsafprøvning inden kedlen tages i brug. Der skal også foreligge en vedligeholdelsesmanual. Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske. Godkendte kedler og brændere kan findes på Teknologist instituts liste med godkendte kedler.

Rentabilitet

Ikke relevant.

Særlige forhold.

Ingen.

Komponentkrav

Virkningsgrad for kedelklasse 5 i DS/EN 303-5

Installationer skal desuden isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer