Lofter

Opgave

Du skal udskifte loftbeklædningen (gipsplader, listelofter etc.) i en bolig i alle rum.

Regler

Der skal efterisoleres op til det niveau der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.

For traditionelt byggeri med fladt tag vil det normalt betyde, at den samlede isoleringstykkelse af eksisterende og ny isolering skal opfylde kravet til en U-værdi på maksimalt 0,12 W/m²K.

Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Hvis der kun udskiftes loftbeklædning i et enkelt rum stilles der ikke krav

Rentabilitet

En efterisoleringsløsning er rentabel, hvis:

Årlig besparelse x Levetid / Investering > 1,33.

I investeringen medtages kun omkostninger til udførelsen af selve isoleringsarbejdet, isoleringsmaterialer og evt. ny dampspærre. Levetiden for efterisoleringsarbejdet antages altid at være 40 år, og den årlige økonomiske besparelse udregnes med udgangspunkt i det eksisterende isoleringsniveau og den aktuelle varmepris.

I loftkonstruktioner med hulrum med plads til mere isolering vil det normalt være rentabelt at efterisolere hulrummet. Hvis hulrummet kan efterisoleres til mindst 100 mm isolering eller mere, vil det normalt ikke være rentabelt at efterisolere op til U-værdi-kravet ved påforing af spær og yderligere efterisolering. Hvis hulrummet af byggetekniske årsager ikke kan efterisoleres op til mindst 100 mm skal det dokumenteres, at efterisolering ved påforing af spær og yderligere efterisolering ikke er rentabel.

Energiløsninger og værktøjer

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Byggetekniske og fugttekniske forhold kan i denne situation medføre at kravet ikke kan opfyldes. Man skal være særlig opmærksom på korrekt placering af dampspærren ved indvendig efterisolering.

U-værdi

0,12 W/m²K.

Linjetab

Bygningsdele må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang, og linjetabet skal medregnes i konstruktionens U-værdi.

Isolering

U-værdi kravet svarer fx. til en konstruktion med 300 mm mineraluld (kl. 37 mW/mK).