Skunkrum

Opgave

Du skal efterisolere et skunkrum.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav om efterisolering. Der skal efterisoleres op til det niveau der er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.

For typisk byggeri med rejst tag vil det normalt betyde, at den samlede isoleringstykkelse af eksisterende og ny isolering skal opfylde kravet til en U-værdi på maksimalt 0,12 W/m²K. Dette svarer fx til ca. 300 mm mineraluldsisolering (kl. 37 mW/mK). Kravet til efterisolering gælder både skunkgulvet og skunkvæggen.

Hvis efterisolering til 300 mm af byggetekniske årsager ikke er rentabel kan der være en efterisoleringsløsning til et lavere niveau, som er rentabel. Bygningsreglementet stiller så krav om, at det i stedet er dette arbejde, der skal udføres.

Rentabilitet

Efterisolering af denne bygningsdel er normalt rentabel. Det er kun i tilfælde af at U-værdi-kravet ikke kan opfyldes, at der skal foretages en eftervisning af den manglende rentabilitet. I tilfælde af manglende rentabilitet, stilles der krav om, at det efterfølgende undersøges, om en mindre efterisoleringsløsning er rentabel.

En efterisoleringsløsning er rentabel, hvis:
Årlig besparelse x Levetid / Investering > 1,33.

I investeringen medtages kun omkostninger til udførelsen af selve isoleringsarbejdet, isoleringsmaterialer og evt. ny dampspærre og flytning af installationer. Levetiden for efterisoleringsarbejdet antages altid at være 40 år og den årlige økonomiske besparelse udregnes med udgangspunkt i det eksisterende isoleringsniveau og den aktuelle varmepris.

Energistyrelsens temasider

Særlige forhold

Byggetekniske og fugttekniske forhold kan i denne situation medføre at kravet ikke kan opfyldes. Man skal være særlig opmærksom på korrekt placering af dampspærren ved efterisolering. For at undgå fugtproblemer skal dampspærren være placeret ca. 1/3 inde i isoleringslaget regnet fra den varme side.

U-værdi

0,12 W/m²K.

Linjetab

Bygningsdele må kun indeholde kuldebroer i uvæsentligt omfang, og linjetabet skal medregnes i konstruktionens U-værdi.

Isolering

U-værdi kravet svarer til en konstruktion med mindst 300 mm.