Gå til hovedindhold

Massive ydervægge af porebeton

Opgave

Du skal udskifte hele regnskærmen på et sommerhus med ydervæg af porebeton eller letklinkerbeton. Hvis du kun skal udskifte mindre partier af en enkelt ydervæg stilles der ikke krav.

Regler

Der er tale om ombygning eller ændring af en bygningsdel. I forbindelse med ombygning eller ændring af en bygningsdel gælder krav om efterisolering, hvis det er rentabelt og ikke medfører risiko for fugtskader.

I konstruktioner med hulrum med plads til isolering, skal det først undersøges, om isolering i hulrummene er rentabelt, og dernæst, om det er rentabelt at efterisolere op til kravene.

Er løsningen ikke rentabel, kan der imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet, og som er rentabelt. Det er så dette arbejde, der skal udføres.

Arkitektoniske forhold kan også spille ind, hvor det kan være rentabelt at efterisolere, men ikke rentabelt, hvis arkitekturen skal bibeholdes. Her er det kommunen, der kan dispensere.

Rentabilitet

Efterisolering af ydervæg i letklinkerbeton i forbindelse med et ombygnignsarbejde skal gennemføres, hvis det er rentabelt.

I investeringen medtages kun omkostninger til udførelsen af selve isoleringsarbejdet, isoleringsmaterialer og evt. omkostninger til nødvendige følgearbejder, som fx. flytning af installationer.

Levetiden for efterisoleringsarbejdet antages altid at være 40 år, og den årlige økonomiske besparelse udregnes med udgangspunkt i det eksisterende isoleringsniveau og varmeprisen fra bygningens lokale varmeforsyning og forventningen til prisudviklingen for denne de næste 40 år.

Særlige forhold

I forbindelse med udvendig efterisolering, vil det ofte være nødvendigt at flytte vinduerne ud i facaden. Udtjente vinduer vil i den forbindelse med fordel kunne udskiftes.

Byggetekniske forhold kan indebære, at krav om U-værdier ikke kan opfyldes på grund af fare for fugt i konstruktionen.

Arkitektoniske hensyn fx på fredede eller bevaringsværdige huse kan medføre, at krav om efterisolering ikke skal efterleves. Der kan imidlertid være et mindre omfattende arbejde, der nedbringer energibehovet. Det er så dette arbejde, der skal gennemføres.

Isolering

Mindst 150 mm

U-værdi

0,25 W/m²K.

Linjetab

Ingen krav.